PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
|viac informácií|

Zabezpečíme pre Vás vlastnými zamestnancami a externými spolupracovníkmi projektovú dokumentáciu pre novostavby, rekonštrukcie a revitalizácie.
Odborné posudky, výkresovú dokumentáciu, statické posudky, požiarnu ochranu a položkový rozpočet stavby.

STAVEBNÝ DOZOR  |viac informácií|

Vykonávame na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti nezávislý profesionálny stavebný dozor. Našou úlohou je chrániť stavebníka a zabezpečiť kvalitné zhotovenie diela. Zameriavame sa na revitalizáciu bytových domov, ktorých súčasťou je zateplenie fasády, strechy, výmena otvorových konštrukcií a rozvodov.
Kontrolujeme a usmerňujeme postup prác podľa projektovej dokumentácie a technologických postupov v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby.

TERMOVÍZIA, ENER. CERTIFIKÁCIA

Vypracujeme pre Vás termovíznu diagnostiku s profesionálnou termovíznou kamerou FLUKE Ti55FT-20. Kamera má unikátne rozlíšenie. K termovízii vypracujeme odborný posudok s návrhom na odstránenie všetkých negatívnych vplyvov. Vypracujeme pre Vás teplotechnické posudky stavebných konštrukcií a budov podľa STN 730540-2. Vyhotovíme energetické certifikáty s návrhom opatrení. V spolupráci s externými spolupracovníkmi Vám ponúkame vypracovanie energetického hodnotenia a energetického auditu.

STAVBYVEDÚCI, REALIZÁCIA PRÁC
|viac informácií|

V rámci náplne práce stavbyvedúceho, riadime a koordinujeme stavebné práce a iné činnosti na stavenisku. Máme viac ako 25 ročné skúsenosti s realizáciou pozemných stavieb.
Dlhoročne sa venujeme rekonštrukcii a revitalizácii budov. V súčasnej dobe sa zameriavame najmä na profesionálnu realizáciu fasád certifikovanými materiálmi. Práce vykonávame vlastnými kapacitami a externými spolupracovníkmi v regióne trenčianskeho kraja na kľúč. Máme odbornú spôsobilosť na výkon činností stavbyvedúci v odbore pozemné stavby.NOVINKA 2016 |viac informácií|

Ponúkame služby projektového manažéra stavieb. Počas dlhoročnej praxe v stavebníctve sme nadobudli dostatočné skúsenosti s prípravou a organizáciou realizácie stavieb. Dnes je takáto služba netradičná, ale zároveň neoceniteľná pre tradičného stavebníka. Plánujete si postaviť rodinný dom? Plánujete realizáciu obnovy bytového domu? Ste na správnej adrese.      -   VÁŠ PARTNER PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROV I EXTERIÉROV