DOTÁCIE PRE RODINNÉ DOMY NA ROK 2016


Spotreba energií v bytových budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej spotreby. Záujmom štátu je preto rôznymi opatreniami prispieť k znižovaniu tohto podielu. Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je na Slovensku cca 800 tisíc obývaných rodinných domov. Z toho bolo doteraz obnovených 35 %.
(Podľa Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, schválenej vládou SR v roku 2014). Z uvedeného dôvodu vláda prijala opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k obnove, ktorou sa:

 • zníži potreba energie, čo bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na životné prostredie
 • zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a predĺži sa životnosť rodinných domov
 • znížia výdavky domácností na energie

 • Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016. Predkladať žiadosti bude možné od 16. marca 2016.

  Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 300 kB)

  Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

  Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.


  WWW.ZATEPLUJ.SK  REVITALIZÁCIA BYTOVÝCH DOMOV


  Čo netreba podceniť pri revitalizácii bytových domov? Všetky potrebné informácie môžete nájsť v prezentácii,
  ktorú pre nás vypracoval vysokokvalifikovaný
  renomovaný odborník Ing. Peter Mančík. Prezentácia je vypracovaná chronologicky, krok po kroku, ako by ste
  mali postupovať, ak ste sa rozhodli alebo rozmýšľate nad revitalizáciou Vášho bytového domu.

  PREZENTÁCIA  ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA - 2016


 • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
 • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti, v znení Vyhlášky č. 341/2015 Z. z.

 • Účel podpory

 • obnova bytovej budovy

 • Žiadateľ

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom
 • Fyzická osoba
 • Obec, mestská časť, samosprávny kraj
 • Iná právnická osoba so sídlom na území SR
 • Typy obnovy

 • Zateplenie bytového alebo rodinného domu
 • Odstránenie systémovej poruchy
 • modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
 • výmena alebo modernizácia výťahu
 • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla
 • stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
 • Iná modernizácia

 • Parametre podpory

 • Podpora sa poskytuje vo forme úveru:
 • max. 75 % z obstarávacej ceny stavby alebo podľa max. limitu pre jednotlivé typy obnovy
 • Lehota splatnosti úveru – max. 20 rokov
 • Úrok – podľa kombinácie a počtu účelov od 0% - 2%

 • Výpočet výšky úrokovej sadzby

 • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy
 • Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu
 • Postup pri poskytovaní podpory

 • Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby.
 • Žiadosť je po posúdení na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.
 • Ak žiadosť spĺňa podmienky pre poskytnutie úveru, odoslaná je na posúdenie na ŠFRB.
 • ŠFRB v lehote do 110 dní odo dňa doručenia žiadosti posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. O žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušné- ho kalendárneho roka.

 • Termín podania žiadosti

  15.1. – 31.10. príslušného kalendárneho roka

  Miesto podania žiadosti

  Mestský úrad v sídle okresu príslušný podľa miesta stavby

  WWW.SFRB.SK        -   VÁŠ PARTNER PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROV I EXTERIÉROV