1.    Špecifické a legislatívne požiadavky na výkon technického dozora investora pre realizáciu obnovy bytových domov:

 • uzatvorenie mandátnej zmluvy na výkon inžinierskej činnosti a stavebného dozora medzi mandantom a mandatárom
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti mandatára vydanej SKSI na stavebný dozor odbor Pozemné stavby
 • dobrý fyzický stav mandatára /kontrola prác sa vykonáva aj na lešení poprípade inde vo výškach/
 • osvedčenie, potvrdenie BOZP, práce vo výškach mandatára
 • odborné vedomosti spojené s realizáciami stavebných prác obdobného charakteru - odborná prax min. 10 rokov
 • referencie z realizácie a dozorovania obnovy stavieb
 • 2.    Výkon inžinierskej činnosti a pôsobenie stavebného dozora investora pri realizácii obnovy stavieb - požadovaný rozsah:

 • písomné prebratie staveniska za účasti investora a zhotoviteľa
 • spolupráca s pracovníkmi projektanta, vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác s projektovou dokumentáciou stavby
 • spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných nedostatkov projektovej dokumentácie stavby
 • sledovanie a pomoc pri vedení stavebného denníka v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom
 • priebežná kontrola postupu a plnenia prác zhotoviteľa, zvolávanie , koordinácia kontrolných dní a rokovaní, vyhotovovanie a distribúcia zápisov z týchto rokovaní, dodržiavanie podmienok technickej dokumentácie stavby a Zmluvy o dielo
 • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozorňovanie dodávateľa na nedodržiavanie zmluvných termínov vrátane prípravy a vyhotovenia podkladov pre mandanta na uplatnenie majetkových sankcií
 • priebežná kontrola a dodržiavanie vecnej a cenovej správnosti vrátane úplnosti vykonaných prác a dodávok. Ich súlad s podmienkami Zmluvy o dielo a ich predkladanie na likvidáciu po formálnej, vecnej a účtovnej kontrole mandantovi
 • kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
 • vypracovanie podkladov na uplatnenie práv zo záväzkových vzťahov
 • kontrola čerpania nákladov/kontrolný rozpočet/
 • sledovanie , či zhotoviteľ používa, dodáva a zabudováva tovary a výrobky, ktoré spĺňajú parametre príslušných noriem, certifikátov, atestov, protokolov, ktoré zabezpečujú predpísanú kvalitu diela
 • bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných skutočnostiach súvisiacich s realizáciou obnovy
 • spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození živelnými pohromami
 • príprava podkladov pre odovzdanie diela
 • kontrola odstránených chýb uplatnených pri preberacom konaní ukončeného diela
 • 3.    Rozsah technickej pomoci a poradenstva nad rámec mandátnej zmluvy v prípade, že má mandatár na to možnosti:

 • pomoc pri zabezpečení a zdokumentovanie termovízie pred a po realizácii obnovy
 • zabezpečenie fotodokumentácia počas realizácie obnovy
 • pomoc pri koordinácii a podaní žiadosti na ŠFRB a systémové poruchy
 • pomoc pri zabezpečení financovania obnovy
 • nezávislé profesionálne konzultácie pri výbere zhotoviteľa
 • pomoc pri zabezpečení dokladov vrátane energetického certifikátu po ukončení revitalizácie bytového domu
 • pomoc pri získavaní a zabezpečenie dokladov pre kolaudačné rozhodnutie
 •       -   VÁŠ PARTNER PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROV I EXTERIÉROV