Dôležitosť práce a činnosti projektanta

V súčasnosti je veľmi zaužívané vyhotoviť pre stavebné dielo len projekt pre stavebné povolenie. Projekt pre stavebné povolenie, je len technicko administratívnym dokumentom pre stavebné konanie - stavebné povolenie s postačuje ho vyhotoviť v orientačnej mierke 1:100. Žiaľ teraz platný zdeformovaný platný stavebný zákon nenúti stavebníka a projektanta vyhotoviť aj realizačný projekt a už vôbec nie projektový zámer, či štúdiu. V konečnom dôsledku je poškodený sám stavebník, lebo ušetril niekoľko 100, alebo 1000 Eur na nevyhotovenom realizačnom projekte,ale takmer vždy stratí niekoľko 1000 až 10 000 Eur na dodatkoch za stavebné práce, ktoré neboli obsahom projektu pre stavebné konanie. Je naivné myslieť si, že zhotoviteľ vyhotoví realizačný projekt za svoje a dá ho k dispozícii stavebníkovi... Po prvé by bol zhotoviteľ proti sebe, po druhé stavebná firma nie je charita a po tretie je len mimoriadne málo stavebných firiem, ktoré majú schopnú vlastnú projekčnú zložku. Stavebník ušetrí na stavebných nákladoch ak si dá vyhotoviť aj realizačný projekt, či už ho zákon ku tomu núti, alebo nie.

a)    Projektant a jeho činnosť je podmienkou pre realizáciu každej stavby bez ohľadu na jej architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera, alebo stavby iného verejného záujmu.
b)    Podmienkou pre vykonanie stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera je vyhotovenie projektu a uskutočňovanie autorského dozoru projektanta.
c)    Prítomnosť a činnosť projektanta je povinná po celú dobu prípravy, a uskutočňovania stavebného diela. Projektant preberá a vyžaduje od objednávateľa resp. jeho zástupcu všetky údaje a požiadavky kladené na budúci účel, riadnu prevádzku a užívanie stavby a jej technologických zariadení,
d)    Projektant je v súlade so stavebným zákonom účastníkom stavebného konania od prípravy projektu a stavby až po konečné odovzdanie objednávateľovi a budúcemu užívateľovi stavby.
e)    Kvalifikáciu projektant vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá splnila podmienky pre vydanie osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky.
f)    Právnická osoba musí mať pre vykonávanie projektov stavieb zodpovedného zástupcu fyzickú osobu s osvedčením oprávňujúcim vykonávať kvalifikáciu projektant pre daný odbor. Zodpovedný zástupca musí byť v organizácii v plnohodnotnom trvalom pracovnom pomere.

Práva a povinnosti projektanta:

a)    projektant vyhotovuje projekt podľa požiadaviek objednávateľa a uzatvorenej zmluvy a zodpovedá za prípadne nedostatky a chyby projektu,
b)    projektant je v rámci projektu povinný vyhotoviť rozpočet budúcej stavby,
c)    projektant je povinný zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej prípravy, uskutočňovania, odovzdanie a kolaudovanie stavby ak je na to objednávateľom vyzvaný,
d)    v rámci výkonu autorského dozoru sleduje spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e)    v rámci výkonu autorského dozoru dozerá na použitie správnych materiálov a výrobkov navrhnutých v projekte,
f)    v rámci výkonu autorského dozoru kontroluje dodržiavanie technologických postupov odporúčaných v projekte, a do stavebného denníka vykonáva zápisy o odchýlkach a vyžaduje nápravu,
g)    v rámci výkonu autorského dozoru dozerá na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia budúcej stavby a prípadne odborné ukladanie strojov a zariadení,
h)    vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu autorského dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému dozoru a prípadne aj stavebnému úradu ak nedošlo ani po tomto k náprave,
i)    je povinný navrhovať také konštrukčné a technologické riešenia pre zhotovenie stavby alebo jej časti tak, aby bola počas realizácie dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie - aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a aby neboli ohrozené iné verejné, záujmy dotknuté budúcou stavbou,
j)    priebežne kontroluje časti diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými ak je o to osobitne vyzvaný o čom vykoná zápis do stavebného alebo montážneho denníka vzhľadom na charakter časti stavby,
k)    v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, a pod. predpísaných v projekte môže realizáciu stavebných prác v súčinnosti so stavebným dozorom prerušiť, prípadne aj zastaviť,
l)    v spolupráci so zhotoviteľom stavebného diela a stavebným dozorom rieši technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny) tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby,
m)    kontroluje vecnú a cenovú správnosť prípadných oceňovacích podkladov dodatkov vyhotovených zhotoviteľom stavby predložených objednávateľom, resp. stavebným dozorom,
n)    zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb ak sa týkajú chýb projektu.
      -   VÁŠ PARTNER PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROV I EXTERIÉROV